علل اقتصادی چنانکه ابراهیم پچوی مورّخ ترک در م

ب) علل اقتصادی چنانکه ابراهیم پچوی مورّخ ترک در مورد تهاجم ترکان عثمانی به فرماندهی خلیل پاشا در 1027 ه.قمری به مناطق آذربایجان مینویسد: «مهاجران عثمانی و تاتار برای یغما، همراه خود قاطر و اسب یدکی آورده و آماده کرده بودند که آنها را از اموال دولت پر نمایند»19 و این مطلبی که ابراهیم 
پچوی بیان میکند نشان میدهد که هدف و انگیزه سربازانمی توانید گویید را به طور قطع ، منطقه پونتوس کنید و از زمان استعمار یونان 2ng (CBC 8 - 6) شهرکهای یونانی را ایجاد کنید. این منطقه - خاص کل آناتولی - پس از مدت اسکندر ، مهاجرران قادر به دستگیری و کاملاً هلنی شدید (از نظر ژنتیکی اما عمدتاً از نظر زبانی و فرهنگی) در مقطعی ، در محدود 1 
قرن بعد از میلاد به شناسایی مجاورت ، پونتوس


5،000 سال از میراث مصر را گشت و علامت گذاری